Reklamácie

reklamacie_unipack

Firma UNIPACK poskytuje záruku na zariadenia po dobu 12 mesiacov za podmienok dodržiavanie spôsobu používania a skladovania v súlade s platnými technickými podmienkami a normami ČSN.


REKLAMAČNÝ PORIADOK

V prípade včasnej a oprávnenej reklamácie neodstrániteľnej vady bude kupujúcemu dodaný bezplatne tovar náhradný, v prípade reklamácie odstrániteľnej vady bude uskutočnená oprava poškodeného tovaru. Pre náhradné plnenie si predávajúci vyhradzuje primeraný čas. Reklamácie zjavných vád možné uplatniť spolu s reklamáciou dodaného množstva tovaru, a to len písomne. Odberateľ je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať jeho fyzický stav. Nájdená závada musí byť uvedená na prepravnom liste a s prepravcom musí byť spísaný zápis o škode. Kópiu zápisu o škode použite pri uplatňovaní reklamácie. Skryté vady je potrebné uplatniť pokiaľ možno do 3 dní od zistenej závady, najneskôr však do 12 mesiacov od dodávky tovaru. Odberateľ nemá okrem nároku z vád tovaru nárok na náhradu škody, najmä nie na náhradu zisku ušlého v dôsledku dodania tovaru s vadami.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY UNIPACK NA RUČNÉ PÁSKOVACIE STROJČEKY

  • ZÁRUČNÁ DOBA-Na zariadenie poskytujeme záruku po dobu 12 mesiacov za podmienok dodržiavania spôsobu používania a skladovania v súlade s platnými technickými podmienkami a normami ČSN. Záručná doba začína plynúť dňom predaja zariadenia. Táto dvanásťmesačná záručná doba platí pre Jednosmennú prevádzku. Záručná doba sa primerane skracuje v prípade dvoj alebo trojzmennej prevádzke. Po dobu, ktorú nemôže vlastník zariadenia využívať z dôvodov uplatnenia záručnej opravy, záručná doba neplynie. Po uplynutí záručnej doby zaisťujeme pozáručný servis a predaj náhradných dielov
  • GARANČNÉ NÁROKY - sa uznávajú len vtedy, ak nám sú spolu s kópiou dodacieho listu alebo s vyplnenou reklamačnou žiadosťou zadarmo zaslané diely, ktoré je potrebné vymeniť (reklamovať) popr. celý strojček do opravy. Náklady spojené s vyslaním servisného technika v prípade, že sa na zistenú závadu nevzťahuje záruka platí vlastník zariadenia.
  • ROZSAH ZÁRUKY - Ak sa u strojčeka počas záručnej doby prejavia vady, ktoré sú spôsobené chybou materiálu alebo vyhotovením, potom sa záruka vzťahuje iba na bezplatnú výmenu chybného dielu alebo na opravu. Náhradné diely vymenené pri záručnej oprave sú vlastníctvom firmy UNIPACK.
  • VYLÚČENIA ZO ZÁRUKY - Zo záruky sú vyňaté všetky škody, ktoré nie sú preukázateľne spôsobené chybou materiálu, chybnou konštrukciou, alebo chybným vykonaním, napríklad v dôsledku prirodzeného opotrebenia, nedostatočnej údržby alebo opravy, nerešpektovanie inštalačných a prevádzkových predpisov, nadmernej záťaže (preťaženia), nevhodného spotrebného materiálu, nevhodných prevádzkových prostriedkov (médií), chemickými alebo elektrolytickými vplyvmi, poškodenie násilím alebo nadmerným požívaním a tiež v dôsledku iných príčin tu neuvedených.
  • ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA - opotrebiteľné súčasti ako uťahovacie kolieska, nože, kliešte, razníky a matrice, čeľuste a závady, ktoré len nepodstatne alebo nepatrne ovplyvňujú funkciu alebo hodnotu produktu
  • DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE - Záruka zaniká v prípade zásahu vykonaného osobou bez oprávnenia výrobcu alebo pri použití iných ako originálnych dielov.

VÝHRADA VLASTNÍCTVA

Vlastníctvo prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

PRÁVNE VZŤAHY

Zmluvné strany podliehajú výhradne platným zákonom na území SR a ČR jurisdikcie. Použitie zákonov platným mimo SR sa vylučuje. Podaním záväznej objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s vyššie uvedenými dodacími a predajnými podmienkami a berie na seba záväzok ich v plnej miere rešpektovať.

Sme držitelia certifikátu ISO 9001 Sme držitelia certifikátu ISO 9001

Jazykové menu

SlovenskyČesky
English

Užívateľské menu

Prihlásenie | Registrácia

Košík

V košíku nie je žiadny tovar


	

					

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie Beriem na vedomie