Reklamace

Firma UNIPACK poskytuje záruku na zařízení po dobu 12 měsíců za podmínek dodržování způsobu používání a skladování v souladu s platnými technickými podmínkami a normami ČSN.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

V případě včasné a oprávněné reklamace neodstranitelné vady bude kupujícímu dodáno bezplatně zboží náhradní, v případě reklamace odstranitelné vady bude provedena oprava poškozeného zboží. Pro náhradní plnění si prodávající vyhrazuje přiměřený čas. Reklamace zjevných vad lze uplatnit spolu s reklamací dodaného množství zboží, a to jen písemně. Odběratel je povinen při převzetí zboží zkontrolovat jeho fyzický stav. Nalezená závada musí být uvedena na přepravním listě a s přepravcem musí být sepsán zápis o škodě. Kopii zápisu o škodě použijte při uplatňování reklamace. Skryté vady je třeba uplatnit pokud možno do 3 dnů od zjištěné závady, nejpozději však do 12 měsíců od dodávky zboží. Odběratel nemá vedle nároku z vad zboží nárok na náhradu škody, zejména ne na náhradu zisku ušlého v důsledku dodání zboží s vadami.

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY UNIPACK NA RUČNÍ PÁSKOVACÍ STROJKY
  • ZÁRUČNÍ DOBA - na zařízení poskytujeme záruku po dobu 12 měsíců za podmínek dodržování způsobu používání a skladování v souladu s platnými technickými podmínkami a normami ČSN. Záruční doba začíná plynout dnem prodeje zařízení.Tato dvanáctiměsíční záruční doba platí pro jednosměnný provoz. Záruční doba se přiměřeně zkracuje v případě dvoj nebo třísměnného provozu. Po dobu, kterou nemůže vlastník zařízení využívat z důvodů uplatnění záruční opravy, záruční doba neplyne. Po uplynutí záruční doby zajišťujeme pozáruční servis a prodej náhradních dílů
  • GARANČNÍ NÁROKY - se uznávají pouze tehdy, pokud nám jsou spolu s kopií dodacího listu nebo s vyplněnou reklamační žádostí zdarma zaslány díly , které je třeba vyměnit (reklamovat) popř. celý strojek do opravy. Náklady, spojené s vysláním servisního technika v případě, že se na zjištěnou závadu nevztahuje záruka hradí vlastník zařízení.
  • ROZSAH ZÁRUKY - pokud se u strojku během záruční doby projeví vady , které jsou způsobeny vadou materiálu nebo vyhotovení, potom se záruka vztahuje pouze bezplatnou výměnu vadného dílu nebo na opravu. Náhradní díly vyměněné při záruční opravě jsou vlastnictvím firmy UNIPACK.
  • VYJÍMKY ZE ZÁRUKY - ze záruky jsou vyjmuty všechny škody, které nejsou prokazatelně způsobené vadou materiálu, vadnou konstrukcí,nebo vadným provedením, např. v důsledku přirozeného opotřebení , nedostatečné údržby nebo opravy, nerespektování instalačních a provozních předpisů ,nadměrné zátěže (přetížení), nevhodného spotřebního materiálu, nevhodných provozních prostředků (médií), chemických nebo elektrolytických vlivů, poškození násilím nebo nadměrným požíváním a také v důsledku jiných příčin zde neuvedených.
  • ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA - opotřebitelné součásti jako utahovací kolečka, nože, kleště, razníky a matrice, čelisti. a závady, které jen nepodstatně nebo nepatrně ovlivňují funkci nebo hodnotu produktu
  • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - záruka zaniká v případě zásahu provedeného osobou bez oprávnění výrobce nebo při použití jiných než originálních dílů .

 

VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Vlastnictví přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny.

 

PRÁVNÍ VZTAHY

Smluvní strany podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a čr. jurisdikci. Použití zákonů platným mimo ČR se vylučuje. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s výše uvedenými dodacími a prodejními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.